Vad innebär kulturell appropriering?

Kulturell appropriering, eller det mer välkända uttrycket cultural misappropriation på engelska, innebär att personer från en kultur använder ett annat folks kläder, danser, sånger, smycken, kunskap, mat eller annat som är typiskt för det andra folket. Kulturell appropriering kan beskrivas som en ensidig handling där någon från
en kultur på ett felaktigt sätt tjänar på en annan kulturs traditioner utan att ha fått tillstånd för detta och utan att ge något i gengäld.

För urfolk grundar sig kulturell appropriering i kolonisering och historiskt och nutida förtryck. Eftersom urfolk ofta är en minoritet så är det oftast en mer dominant kultur som approprierar. I samiska folkets fall innebär det att den samiska kulturen utnyttjas och exploateras främst av folk från finsk, svensk, rysk och norsk kultur utan det samiska folkets tillåtelse. Appropriering kan vara väldigt skadligt, särskilt om
den samiska kulturen används på ett sätt som går emot samiska folkets vilja och om det som används är av storkulturell betydelse.

Exempel på kulturell appropriering är när en samisk jojk används i musik, och att denna nya musik får upphovsrätt utan att samiska folket, eller en enskild same, uppmärksammas som skapare och utan att dela inkomster från det nya verket. Andra exempel är när produkter eller verk som har en samisk stil men som inte skapats av en same säljs som “samisk slöjd”, eller när samiska symboler används i konst eller inom mode av icke-samer utan tillstånd.

Att använda samiska kulturella uttryck utanför en samisk korrekt kontext kan i många fall uppfattas respektlöst då betydelserna bakom uttrycken, exempelvis duodji, går förlorade. Och ofta när samisk kultur används av icke-samer så görs detta på ett exotifierande eller romantiserande sätt, alternativt på ett sätt som förstärker negativa stereotypa fördomar om samer. Kulturell appropriering är känsligt för samer eftersom den samiska kulturen hotats under lång tid. Med bakgrund i att samisk kultur tidigare inte tillåtits få plats i majoritetssamhällena så är det en särskilt stor kränkning att just dessa samhällen nu vill nyttja samisk kultur till sin fördel.

Utöver de kränkande aspekterna av att appropriera samisk kultur så är de ekonomiska konsekvenserna stora. Genom att icke-samer säljer varor som marknadsförs som samiska så förlorar samiska aktörer viktiga inkomster från försäljning av exempelvis duodji. Att driva ärenden gällande kopiering, plagiering, imitationer och andra fall av appropriering kan också bli dyrt, det blir helt enkelt en för stor kostnad att motsätta sig immaterialrättsliga intrång.

Skyldigheter och rättigheter inom Duodji

Sámi Duodji tillsammans med juristen Rebecka Forsgren tagit fram en folder om bland annat kulturell appropriering. Där finns mycket infom om konsekvenserna och tips på hur du kan tänka när du som icke-same vill använda dig av samisk kultur. Texten ovan är ett utdrag från folder. Mer info om folder hittar du här:
https://sameslojdstiftelsen.com/skyldigheter-och-rattigheter-inom-duodji/