Integritetspolicy

Personuppgiftsansvarig: Sámi Duodji Sameslöjdstiftelsen Organisationsnummer: 898500–8096

Adress: Porjusvägen 4, 962 31 Jokkmokk
Epost: info@sameslojdstiftelsen.com

Telefonnummer: +46 70 591 28 93

Om integritetspolicyn

Sámi Duodji Sameslöjdstiftelsen värnar om din personliga integritet. Vi vill att du känner dig trygg när du lämnar dina uppgifter till oss och att du känner förtroende för hur vi hanterar dina uppgifter. För oss är det viktigt att vara öppna med hur vi behandlar dina personuppgifter.

I denna integritetspolicy ger vi dig information om hur vi hanterar dina personuppgifter och beskriver också vilka rättigheter du har och hur du kan göra dem gällande.

Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med denna policy och gällande lagstiftning avseende dataskydd, t.ex. dataskyddsförordningen (EU) 2016/679. Vi ber dig att noga läsa igenom denna policy innan du delar med dig av dina personuppgifter till oss.

Parter och ansvar för behandlingen av dina personuppgifter

Sámi Duodji Sameslöjdstiftelsen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som sker inom ramen för stiftelsens verksamhet.

Personuppgifter

Då vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig samlar vi aldrig in annan information än vad du själv uppger. Att spara och behandla personuppgifter är för oss nödvändigt för att Sámi Duodji ska kunna bedriva sin verksamhet. Sámi Duodji behandlar personuppgifter för våra aktiviteter, hantering av Duodji-märket, ansökningar och hantering av Gesäll- och Mästarprov samt utskick av information/nyhetsbrev som sker via mejl och telefon.

Vi sparar och behandlar följande personuppgifter om dig: namn, adress, e-postadress, telefonnummer, intresseområde, Duodji-märkesuppgifter, endast i de fall vi fått den informationen.

Dina uppgifter lagras inte längre än nödvändig period för att kunna uppfylla ändamålen med behandlingen. En del personuppgifter sparar vi för att uppfylla lagkrav eller myndighetskrav, exempelvis bokföringslagen vilket medför att vi kan komma att spara dina personuppgifter under en längre tid.

Stiftelsen kan komma att behandla och sprida bilder, filmer och ljudupptagningar för att informera och kommunicera om stiftelsens verksamhet. Detta sker främst i försäljningssyfte till butiken, men kan även förekomma vid utställningar och aktiviteter. Om detta blir aktuellt inhämtas samtycke.

Antagen den 28 mars 2022 av styrelsen

Anonymiserande uppgifter eller helt avidentifierade uppgifter kan dock komma att utlämnas i statistik och övrig informationsspridning.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Stiftelsen behandlar personuppgifter för följande ändamål.

 • -För att administrera och handlägga ansökningar om stipendier, inlämning av produkter till butiken, ansökan om duodji-märket och kursstöd. Allt i enlighet med stiftelsens stadgar, strategi, publicerade utlysningar och styrelsens beslut. Behandlingen kan omfatta åtgärder som sker initialt vid ansökningsförfarandet och granskning av ansökan, samt senare när beslut om anslag tillkännages, vid genomförande, uppföljning, utvärdering och kontroll.

 • -För att ge service och besvara frågor om stiftelsens verksamheter.

 • -För intern administration och statistik, samt för att, utvärdera, utveckla och förbättra stiftelsens verksamhet.

 • -För att informera om stiftelsens verksamhet och aktiviteter till de som visat intresse.

 • -För att fullgöra rättsliga förpliktelser enligt tillämpliga lagar, förordningar och myndighetsbeslut. Detta inkluderar även arbetsrättsliga åtaganden för anställda vid stiftelsens kansli.

  Gesäll- och Mästarprov

  När du ansöker om gesäll- och mästarprov kommer dina personuppgifter att sparas och behandlas för vissa särskilda ändamål. De personuppgifter som vi behandlar om dig är namn, personnummer, adress, e-postadress, telefonnummer och personnummer, yrkeserfarenhet och andra branschspecifika uppgifter. Den personuppgiftsbehandling som utförs i samband din anmälan är nödvändig för att vi skall kunna genomföra våra åtaganden. Ändamålen med att behandla dina personuppgifter är att upprätthålla en god registervård, att sköta administrationen kring proven och kunna tillvarata sökandens intresse. Ditt personnummer registreras eftersom det är viktigt att vi skall kunna fastställa din identitet i samband med remisshanteringen. Dina personuppgifter kommer att behandlas i Sámi Duodjis Sameslöjdstiftelsens IT-system.  Gesäll- och mästarprov
  När du avlagt gesäll- och mästarprov skickar vi uppgifterna till Stiftelsen Hantverk & Utbildning. Vid all hantering av dina personuppgifter iakttar vi säkerhet och sekretess. Vi säljer aldrig personuppgifter vidare till andra företag för marknadsföring.

  Sámi Duodji-märket

  När du ansökt om Duodji-märket delas uppgifterna med Samerådet. Vid all hantering av dina personuppgifter iakttar vi säkerhet och sekretess. Vi säljer aldrig personuppgifter vidare till andra företag för marknadsföring.

 

Antagen den 28 mars 2022 av styrelsen.


Webbshop

Genom att handla hos Sámi Duodji Sameslöjdstiftelsen accepterar du vår dataskyddspolicy och vår behandling av dina personuppgifter. Vi värnar om din personliga integritet och samlar inte in fler uppgifter än nödvändigt för att behandla din beställning. Vi säljer eller vidareger aldrig dina uppgifter till tredje part utan rättslig grund.

Sámi Duodji Sameslöjdstiftelsen är ansvarig för behandlingen av personuppgifter som du lämnat till oss som kund. Dina personuppgifter behandlas av oss för att kunna hantera din beställning samt i de tillfällen då du har önskat nyhetsbrev eller kampanjerbjudanden – för att kunna anpassa marknadsföringen åt dina individuella behov.

För att kunna hantera din beställning samt svara på frågor relaterat till din order (kundtjänst) lagrar vi ditt förnamn- och efternamn, adress, telefonnummer, e-postadress, ip-adress och köphistorik.

Vid genomförande av köp, delas information med vår betalleverantör. Det som lagras är förnamn, efternamn, adress, e-postadress och telefonnummer. Väljer du att betala med faktura sparas även personnummer hos betalleverantören. Informationen sparas för att kunna genomföra köpet och för att skydda parterna mot bedrägeri.

För att kunna leverera dina beställningar och slutföra vårt avtal måste vi dela med specifik information med fraktbolaget. Det som delas med fraktbolaget är förnamn, efternamn samt adressuppgifter för leverans. E-postadress och/eller mobilnummer kan även komma att delas med fraktbolaget för avisering.


Butik

Samtliga säljare i butiken tecknar ett särskilt kommissionsavtal. Det som lagras är förnamn, efternamn, adress, e-postadress, ev. organisationsnummer, bankkonto-uppgifter och telefonnummer.

Sámi Duodji Sameslöjdstiftelsen är ansvarig för behandlingen av personuppgifter som du lämnat till oss som säljare i butik. De personuppgifter som du lämnar till Sámi Duodji i samband med tecknade av kommissionsavtal kan behandlas i enlighet med GDPR. Ändamålet med behandlingen av dina personuppgifter i samband med tecknande av avtalet är för att kunna sköta utbetalningar, att vid förfrågan lämna kontaktuppgifter till kund, marknadsföring samt för intern uppföljning.

Nyhetsbrev

Har du valt att prenumerera på vårt nyhetsbrev delas förnamn, efternamn och e-postadress med vår nyhetsbrevsleverantör. Detta för att kunna hålla dig uppdaterad med information och erbjudanden i marknadsföringssyfte.

Personuppgiftsbiträden

I de fall det är nödvändigt för att vi ska kunna erbjuda våra tjänster delar vi dina personuppgifter med företag som är s.k. personuppgiftsbiträden för oss. Ett personuppgiftsbiträde är ett företag som behandlar informationen för vår räkning och enligt våra instruktioner. Vi har personuppgiftsbiträden som hjälper oss med bl a: fakturering och bokföring, utskick av nyhetsbrev, utdelning av stipendier, frakt av beställningar, shop.

När dina personuppgifter delas med personuppgiftsbiträden sker det endast för ändamål som är förenliga med de ändamål för vilka vi har samlat in informationen. Vi kontrollerar alla personuppgiftsbiträden för att säkerställa att de kan lämna tillräckliga garantier avseende säkerheten och sekretessen för personuppgifter. Vi har skriftliga avtal med alla personuppgiftsbiträden genom vilka de garanterar säkerheten för de personuppgifter som behandlas och åtar sig att följa våra säkerhetskrav samt begränsningar och krav avseende internationell överföring av personuppgifter.

Dina rättigheter

Du har enligt svensk lag rätt att begära tillgång till dina personuppgifter. Under vissa förutsättningar har du också rätt att begära att personuppgiftsbehandlingen begränsas, att dina personuppgifter ändras eller raderas, att invända mot behandlingen och rätt till dataportabilitet av dina personuppgifter. En begäran om något av det nämnda kan skickas till info@sameslojdstiftelsen.com

Du har också rätt att vända dig till Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten med eventuella klagomål om du är missnöjd med personuppgiftsbehandlingen. Sámi Duodji önskar dock att du i första hand vänder dig till oss för frågor och begäranden kring vår personuppgiftsbehandling. Genom att godkänna Sámi Duodjis villkor i olika samband bekräftar du att du mottagit denna information om personuppgiftsbehandling.

Hur skyddas dina personuppgifter?

Vi använder IT-system och arkiv för att skydda sekretessen, integriteten och tillgången till personuppgifter. Vi har vidtagit särskilda säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot olovlig eller obehörig behandling (såsom olovlig tillgång, förlust, förstörelse eller skada). Endast de personer som faktiskt behöver behandla dina personuppgifter för att vi ska kunna uppfylla våra angivna ändamål har tillgång till dem.

Ändringar av integritetspolicyn

Om denna policy ändras så meddelas det på www.sameslojdstiftelsen.com

Kontakta Sámi Duodji

Har du frågor om stiftelsens personuppgiftsbehandling eller vill utöva dina rättigheter är du välkommen att kontakta oss på info@sameslojdstiftelsen.com